Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN XSIRES CROSSBREEDING B.V.

Statutair gevestigd postbus 76, 9000 AB GROU
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer: 52515125
verder te noemen: “Xsires”

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Xsires tot verkoop en verlenen van diensten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen het geven van adviezen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2
Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden dient door partijen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Indien voor een bijzonder geval afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen, dan blijven voor alle overige transacties deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3
Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Xsires, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van wederpartij naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Xsires wijst uitdrukkelijk de door wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

1.4
Xsires heeft het recht deze voorwaarden te wijzingen of aan te vullen. Voor de reeds aanvaarde opdrachten zuilen echter steeds geiden de voorwaarden, bedingen en bepalingen, die van kracht zijn op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.

1.5
Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden nog van kracht blijven.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

2.1
Alle aanbiedingen, ook die gedaan door middel van door Xsires uitgegeven prijslijsten, zijn slechts indicatief en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Een overeenkomst komt tot stand, op het moment waarop Xsires een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst of het daadwerkelijk verrichten van een dienst is begonnen.

2.3
Tenzij anders vermeld is de aanbieding gedurende dertig dagen van kracht.

2.4
Xsires heeft het recht indien de opdracht niet aan haar wordt gegeven of indien de opdracht wordt geannuleerd, alle tot dan door Xsires gemaakte kosten in rekening te brengen aan de wederpartij.

2.5
Overeenkomsten aangegaan door ondergeschikte werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben binden Xsires slechts indien en voorzover deze door Xsires schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen

3.1
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief verpakkingskosten en exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen en belastingen wegens de verkoop en/of aflevering van producten en het verrichten van diensten.

3.2
Indien zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, waaronder wijzigingen in valutaverhoudingen, is Xsires gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

3.3
Indien de prijsverhoging plaats vindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden binnen vijf dagen na melding van de prijswijziging.

3.4
Termijnleveringen worden uitgevoerd tegen prijzen, geldende op de dag van aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5
Prijzen genoemd in folders, drukwerken enz. binden Xsires niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen

Artikel 4 – Transport

4.1
Alle producten worden franco K.I.-Station of in eigen opslag geleverd (waarbij de kosten die het K.I.-Station voor de verwerking berekent wel aan wederpartij worden doorberekend) dan wel bij wederpartij geleverd voor risico van Xsires.

Artikel 5 – Levertijden

5.1
Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als zogenaamde “fatale” termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2
Bij niet tijdige oplevering dient de wederpartij Xsires schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van tenminste zes maanden om alsnog te presteren. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de te leveren producten niet binnen een door de wederpartij na bovenbedoelde overschrijding aangezegde redelijke termijn alsnog geleverd worden.

5.3
Overschrijding van de levertermijn hoe dan ook ontstaan, geeft de wederpartij geen recht enige schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, ontvangst van de producten te weigeren en/of betaling achterwege te laten, onverminderd het hiervoor bepaalde in artikel 5.2.

Artikel 6 – Uitvoering

6.1
Xsires voert de overeenkomsten met de redelijkerwijs vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit.

Artikel 7 – Betalingen

7.1
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dienen alle facturen te worden betaald, uiterlijk 21 dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. De wederpartij zal derhalve van rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn is verstreken, zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.

7.2
Indien de wederpartij één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de wederpartij vanaf de vervaldatum aan Xsires rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is de wederpartij de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 15 % van het bedrag van de achterstallige betaling, met een minimum van € 100,– exclusief omzetbelasting. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke redelijkerwijs door Xsires worden gemaakt om tot incasso van de door wederpartij uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.

7.3
Betalingen door wederpartij strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur

7.4
De door Xsires verstrekte creditnota’s zijn gedurende één jaar na datum verrekenbaar.

7.5
Xsires is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Xsires het recht om door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Xsires tot vergoeding van onkosten en winstderving.

7.6
Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de betalingsverplichtingen van de wederpartij.

7.7
De gehele prijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. Een en ander laat onverlet het recht van Xsires om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Xsires tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

Artikel 8 – Klachten

8.1
De wederpartij dient bij levering en bij in ontvangstneming van de zaken en/of diensten te controleren of de levering met de bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan direct schriftelijk melding moet maken bij Xsires.
8.2 Klachten behoren direct nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden door wederpartij of afnemer schriftelijk gemeld te worden bij Xsires, bij gebreke waarvan wederpartij wordt geacht het product onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

8.3
Klachten geven wederpartij geen recht om betaling op te schorten terwijl verrekening of korting uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

8.4
Klachten worden niet in behandeling genomen, wanneer derden, zonder voorkennis van Xsires iets aan het product hebben veranderd.

8.5
Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 9 – Garantie

9.1

Xsires zal zich onvoorwaardelijk houden aan de van overheidswege gestelde eisen. Het product wordt dan alleen ter verkoop aangeboden nadat het vaktechnisch uitgebreid is onderzocht en de toegezegde eigenschappen in overeenstemming zijn met de omschrijvingen.

9.2
Indien Xsires op basis van een door haar afgegeven garantie wordt aangesproken heeft Xsires de keus om hetzij de producten of diensten van dezelfde soort en hoeveelheid als vervanging te leveren, hetzij de door wederpartij betaalde koopprijs terug te betalen.

9.3
Uitlatingen van medewerkers van Xsires kunnen niet worden aangemerkt als enige garantie. Xsires is niet aansprakelijk voor informatie die haar medewerkers verstrekken, die wordt achterhaald door informatie die na de uitlatingen bij Xsires bekend is geworden

9.4
Gegevens vermeld in nieuwsbrieven, advertenties, documentatie en bij lezingen, zijn niet bindend en kunnen nimmer gezien worden als enige vorm van garantie. Xsires is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten en afwijkingen daarin.

9.5
Een garantie geldt slechts indien wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Xsires (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10 – Overmacht

10.1
Xsires is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2
Indien Xsires door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, vertraagde levering door leveranciers van Xsires, heeft Xsires het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en de overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de overmacht langer duurt dan zes maanden.

10.3
Onder overmacht worden onder meer verstaan: oorlog, staat van beleg, oproep, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen (waaronder ook begrepen EG­maatregelen), brand, werkstaking, gebrek aan hulpmiddelen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen en/of communicatiemiddelen, verkeersstoornissen, defect aan machines en/of gereedschappen, besmettelijke veeziekten, redelijkerwijs onvoorzienbare slechte kwaliteit, productiviteit en gezondheid van de bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruikte en te gebruiken runderen, sperma en embryo’s (waaronder begrepen de aanwezigheid van ongewenste – en de afwezigheid van gewenste – genen, tegenvallende drachtresultaten en onverwacht lange duur van de dracht), alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Xsires door welke oorzaak ook, zonder dat Xsires de invloed van een ander op haar bedrijf behoeft aan te tonen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1
Xsires is alleen aansprakelijk voor de door de wederpartij ten gevolge van door Xsires geleverde zaken dan wel verrichte diensten geleden directe schade en alleen indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Xsires.

11.2
Xsires is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van redelijkerwijs niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare besmettelijke veeziekte(n), (duur van de) dracht, slechte kwaliteit, productiviteit en gezondheid van bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruikt(e) sperma, embryo’s en/of runderen. Xsires is derhalve ook niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met aanwezigheid (respectievelijk afwezigheid) van niet gewenste (respectievelijk gewenste) erfelijke eigenschappen (bijvoorbeeld in verband met recessieve genen) van de bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruikt(e) runderen, sperma en embryo’s.

11.3
Xsires is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van afleveringstermijnen.

11.4
Adviezen worden door Xsires naar beste weten gegeven. Iedere aansprakelijkheid voor
bijvoorbeeld inhoud, juistheid en volledigheid daarvan is uitgesloten

11.5
De totale door Xsires verschuldigde schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Artikel 12 -Eigendomsvoorbehoud

12.1
De eigendom van alle door Xsires aan wederpartij verkochte producten blijft bij Xsires zolang wederpartij de vordering uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang wederpartij de vorderingen uit de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang wederpartij de vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

12.2
Wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op ander wijze te bezwaren en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Xsires te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.

12.3
Indien derden beslag (willen) leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, dan wel daarop recht willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Xsires daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

13.1
Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of de aanvraag daartoe wordt gedaan, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd, indien hij onder curatele wordt gesteld, indien hij Nederland metterwoon verlaat, indien hij mocht komen te overlijden, indien hij tot algehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf overgaat, indien op het gehele of gedeeltelijke vermogen en bezit van de wederpartij beslag is gelegd of bij stillegging van zijn bedrijf alsmede indien in algemene zijn na het afsluiten van de overeenkomst aan Xsires omstandigheden ter kennis komen op grond waarvan Xsires er redelijkerwijs van mag uitgaan dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, heeft Xsires het recht de nakoming van zijn verplichtingen, ook als een begin van de uitvoering is gemaakt, op te schorten dan wel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd alle overige aan Xsires toekomende rechten. Alsdan zullen alle op wederpartij uitstaande vorderingen terstond opeisbaar worden.

13.2
De wederpartij is, voor zover volgens dwingendrechtelijke bepalingen niet anders is bepaald, slechts tot ontbinding gerechtigd in het geval genoemd in artikel 3.3 en artikel 10.2 van deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan Xsires van alle op dat ogenblik aan Xsires verschuldigde bedragen.

13.3
In geval van ontbinding van de overeenkomst vanwege Xsires zal Xsires niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

14.1
Op alle overeenkomsten van Xsires is Nederlands recht van toepassing.

14.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen Xsires en wederpartij gesloten zullen, indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank, uitsluitend worden behandeld door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, zulks onverminderd het recht van Xsires om voor de wettelijke bevoegde rechter te kiezen

14.3
In geval van geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde producten en diensten is Xsires bevoegd om deze te onderwerpen aan een bindend advies van een onpartijdige deskundige, te weten de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. gevestigd te Deventer. De uitspraak van deze benoemde dienst is voor beide partijen bindend. De aangewezen dienst zal beslissen, nadat hij beide partijen in de gelegenheid heeft gesteld haar standpunt éénmaal schriftelijk en éénmaal mondeling te verdedigen en na zonodig getuigen te hebben gehoord. Hij bepaalt in zijn beslissing tevens welke van de partijen de kosten, aan het advies, verbonden, geheel of ten dele heeft te dragen.