Privacyverklaring

XSIRES CROSSBREEDING B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd, is belangrijk voor XSIRES CROSSBREEDING B.V. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet XSIRES CROSSBREEDING B.V. zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt XSIRES CROSSBREEDING B.V. slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als klant verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

XSIRES CROSSBREEDING B.V. verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die XSIRES CROSSBREEDING B.V. kan aanbieden. Wij zijn genoodzaakt bovengenoemde persoonsgegevens op te slaan om ons werk c.q. diensten goed uit te kunnen voeren.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van XSIRES CROSSBREEDING B.V. Bijvoorbeeld, als u ons in een e mailbericht verzoekt om informatie over XSIRES CROSSBREEDING B.V. dan zullen wij gebruikmaken van uw e mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

XSIRES CROSSBREEDING B.V. verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

2. Bewaring van persoonsgegevens

XSIRES CROSSBREEDING B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
XSIRES CROSSBREEDING B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Reden Bewaartermijn
NAW gegevens Facturatie, schriftelijke reactie Zolang relevant
Contactgegevens e-mail Mailfactuur, informatie verstrekken over relevante zaken Zolang relevant of geëist als bewaartermijn door de overheid
Contactgegevens telefoonnr. Bellen voor ondersteuning Zolang relevant of geëist als bewaartermijn door de overheid
Bankrekeningnummer Bij ontvangen gelden wordt het banknummer niet vastgelegd bij de Zolang relevant

3. Delen van persoonsgegevens met derden

XSIRES CROSSBREEDING B.V. deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XSIRES CROSSBREEDING B.V. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e mailadres. XSIRES CROSSBREEDING B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact met de autoriteit persoonsgegevens/tip ons

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

XSIRES CROSSBREEDING B.V. heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met XSIRES CROSSBREEDING B.V. via onderstaand adres.

Contactgegevens:
Xsires Crossbreeding B.V.
Adres: Stationsweg 90, 9001 EJ Grou
Telefoonnummer: 0566 – 622 765
E mail: info@xsires.com